ក្រុមហ៊ុនហ្សុងសានទីក្រុងជីងស្វាងផលិតផលធ្វើពីដែក No.

អាសយដ្ឋាន

ផ្លូវឧស្សាហកម្មហេសួយខាងត្បូងក្រុងដុងហ្វេងក្រុងហ្សុងសានខេត្តក្វាងដុងប្រទេសចិន 

ទូរស័ព្ទ

ការលក់ៈ ០០៨៦- (០) ៧៦០-២៣៥៧៦៦៨៦

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ